Сфери на дейност

Осъществява се от данъчни експерти – адвокати и икономисти с дългогодишен опит на национално, европейско и международно ниво

 • • Представителство по реда на ДОПК пред органите по приходите на НАП, включително по време на извършване на проверки и ревизии.
 • • Изготвяне на Възражения и Жалби срещу актове на органите по приходите от НАП и защити пред Съд;
 • • Процесуално представителство и защита пред българския административен Съд срещу актове на органи на НАП;
 • • Процесуално представителство и защита пред Съда на Европейския съюз /СЕС/;
 • • Изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз по данъчни въпроси свързани с прилагането на европейски Регламенти и директива;
 • • Предоставяне на устни или писмени консултации и разяснения по конкретно поставени от клиент данъчни въпроси, в това число при реализация на проекти, финансирани с европейски средства или смесено финансиране;
 • • Данъчно планиране при реализация на бизнес проекти или търговски сделки;
 • • Разясняване на законови промени в данъчните режими, касаещи дейността на клиента;
 • • Консултации и процедури по прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), както и по други въпроси в областта на международното данъчно облагане, включително изследване на данъчния ефект при трансгранично предоставяне на услуги и покупко-продажба на стоки;
 • • Помощ и съдействие при подготовка или попълване на Декларации, Обяснения и Отговори на Искания или други изискуеми документи от органите на НАП, изисквани от закон или орган по приходите, произтичащи от българското, европейското и международното данъчното законодателство;
 • • Изготвяне на проучвания и анализи на тълкуването и съдебната практика по конкретни данъчни въпроси;

Защита срещу гражданска конфискация в резултат на актове и Искови молби на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – осъществява се от експерти – адвокати и икономисти

 • • Консултации при изготвяне на декларации за имуществено състояние и наличие/липса конфликт на интереси пред КПКОНПИ;
 • • Предварително изготвяне на парични потоци на физически лица/граждани за целите на проверки от КПКОНПИ;
 • • Консултации в хода на осъществявана проверка от органи на КПКОНПИ;
 • • Изготвяне на Възражение срещу Доклади на КПКОНПИ;
 • • Обжалване, процесуално представителство и защита срещу искания на КПКОНПИ за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 • • Процесуално представителство и защита срещу Искови молби, предявени от КПКОНПИ пред съд.

Осъществява се от екип от адвокати, одитори, икономисти и счетоводители с дългогодишен опит в областта на търговските преобразувания и сделки

 • • Консултации и реализация на придобивания, сливания, преобразувания на търговски предприятия;
 • • Консултации и реализация на при извършване на апорти (непарични вноски в капитала на дружества);
 • • Изготвяне на правни анализи
 • • Изготвяне на писмени волеизявления, договори, споразумения, прихващания и други документи, правни проучвания, както и всякаква помощ и съдействие при упражняване на права или изпълнение на задължения и защита на собствеността и правата на клиента.

Осъществява се от адвокати, всеки от които с дългогодишен опит в областта на данъчното право и защита пред национални и европейски съдилища и в областта на търговското и гражданско право пред всички инстанции

 • • Осъществяване на процесуално представителство и защита по данъчни и административни дела, разглеждани от национални, в т.ч. Върховен административен съд /ВАС/ и европейски съдилища (Съд на Европейския съюз – град Люксембург /СЕС/, Европейския съд по правата на човека – град Страсбург /ЕСПЧ/);
 • • Осъществяване на процесуално представителство и защита по търговско-правни и вещно-правни спорове пред съдебни и извънсъдебни юрисдикции, в т.ч. КЗК, ВКС

Осъществява се от екип от адвокати, юрисконсулти, икономисти и счетоводители с опит в разрешаването на конфликти между съдружници и акционери в търговски дружества, съкооператори или съдружници в адвокатски дружества или съдружия

 • • Консултации и помощ при възникване на кризи или конфликти за съхранение на имущество и права на съдружници или акционери в търговски дружества от недобросъвестни и/или злонамерени действия на техни съдружници, съакционери в същите дружества;
 • • Преговори за защита на имуществените и членствените права на съдружници/акционери при възникнали спорове и конфликти между тях и пълно съдействие до окончателното уреждане на конфликтните въпроси.
 • • Противодействие на нежелани/незаконосъобразни вписвания в Търговския регистър при Агенция по вписванията
 • • Обжалване на вписвания в Булстат, Търговски регистър, Имотен регистър, регистър на брачните договори и т.н.

Осъществява се от екип от адвокати, юрисконсулти, икономисти и счетоводители с опит в разрешаването на конфликти между съдружници и акционери в търговски дружества, съкооператори или съдружници в адвокатски дружества или съдружия

 • • Изготвяне на стратегически проекти и модели за корпоративно, финансово, юридическо, търговско и данъчно развитие и структуриране на различни бизнеси на национално и международна ниво;
 • • Изготвяне на търговски стратегии и бизнес проекти;
 • • Разработване и управление на инвестиционни проекти;
 • • Представителство пред финансиращи или кредитиращи институции и организации - банки, фондове и трети лица;
 • • Разработване на детайлни бизнес планове, финансови анализи и оценки във връзка с придобивания, сливания и преобразувания;
 • • Разработване на проекти за получаване на финансиране по различни национални и европейски програми;
 • • Анализ на фирмена структура и финансова ефективност на дейността на клиента или негови звена;
 • • Разработване на финансови модели за управление на дружества;

Осъществяване на услуги на Депозитар при продажби по реда на ЗОЗ, чрез клиентска сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата.

 • • Сделки с недвижими имоти;
 • • Изготвяне на брачни договори;
 • • Изготвяне на пазарни оценки на активи по реда на ДОПК;
 • • Защита срещу Актове за установяване на административни нарушения и Наказателни постановления;

Осъществява се от данъчни експерти – адвокати и икономисти с дългогодишен опит на национално, европейско и международно ниво

 • • Представителство по реда на ДОПК пред органите по приходите на НАП, включително по време на извършване на проверки и ревизии.
 • • Изготвяне на Възражения и Жалби срещу актове на органите по приходите от НАП и защити пред Съд;
 • • Процесуално представителство и защита пред българския административен Съд срещу актове на органи на НАП;
 • • Процесуално представителство и защита пред Съда на Европейския съюз /СЕС/;
 • • Изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз по данъчни въпроси свързани с прилагането на европейски Регламенти и директива;
 • • Предоставяне на устни или писмени консултации и разяснения по конкретно поставени от клиент данъчни въпроси, в това число при реализация на проекти, финансирани с европейски средства или смесено финансиране;
 • • Данъчно планиране при реализация на бизнес проекти или търговски сделки;
 • • Разясняване на законови промени в данъчните режими, касаещи дейността на клиента;
 • • Консултации и процедури по прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), както и по други въпроси в областта на международното данъчно облагане, включително изследване на данъчния ефект при трансгранично предоставяне на услуги и покупко-продажба на стоки;
 • • Помощ и съдействие при подготовка или попълване на Декларации, Обяснения и Отговори на Искания или други изискуеми документи от органите на НАП, изисквани от закон или орган по приходите, произтичащи от българското, европейското и международното данъчното законодателство;
 • • Изготвяне на проучвания и анализи на тълкуването и съдебната практика по конкретни данъчни въпроси;

Защита срещу гражданска конфискация в резултат на актове и Искови молби на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – осъществява се от експерти – адвокати и икономисти

 • • Консултации при изготвяне на декларации за имуществено състояние и наличие/липса конфликт на интереси пред КПКОНПИ;
 • • Предварително изготвяне на парични потоци на физически лица/граждани за целите на проверки от КПКОНПИ;
 • • Консултации в хода на осъществявана проверка от органи на КПКОНПИ;
 • • Изготвяне на Възражение срещу Доклади на КПКОНПИ;
 • • Обжалване, процесуално представителство и защита срещу искания на КПКОНПИ за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 • • Процесуално представителство и защита срещу Искови молби, предявени от КПКОНПИ пред съд.

Осъществява се от екип от адвокати, одитори, икономисти и счетоводители с дългогодишен опит в областта на търговските преобразувания и сделки

 • • Консултации и реализация на придобивания, сливания, преобразувания на търговски предприятия;
 • • Консултации и реализация на при извършване на апорти (непарични вноски в капитала на дружества);
 • • Изготвяне на правни анализи
 • • Изготвяне на писмени волеизявления, договори, споразумения, прихващания и други документи, правни проучвания, както и всякаква помощ и съдействие при упражняване на права или изпълнение на задължения и защита на собствеността и правата на клиента.

Осъществява се от адвокати, всеки от които с дългогодишен опит в областта на данъчното право и защита пред национални и европейски съдилища и в областта на търговското и гражданско право пред всички инстанции

 • • Осъществяване на процесуално представителство и защита по данъчни и административни дела, разглеждани от национални, в т.ч. Върховен административен съд /ВАС/ и европейски съдилища (Съд на Европейския съюз – град Люксембург /СЕС/, Европейския съд по правата на човека – град Страсбург /ЕСПЧ/);
 • • Осъществяване на процесуално представителство и защита по търговско-правни и вещно-правни спорове пред съдебни и извънсъдебни юрисдикции, в т.ч. КЗК, ВКС

Осъществява се от екип от адвокати, юрисконсулти, икономисти и счетоводители с опит в разрешаването на конфликти между съдружници и акционери в търговски дружества, съкооператори или съдружници в адвокатски дружества или съдружия

 • • Консултации и помощ при възникване на кризи или конфликти за съхранение на имущество и права на съдружници или акционери в търговски дружества от недобросъвестни и/или злонамерени действия на техни съдружници, съакционери в същите дружества;
 • • Преговори за защита на имуществените и членствените права на съдружници/акционери при възникнали спорове и конфликти между тях и пълно съдействие до окончателното уреждане на конфликтните въпроси.
 • • Противодействие на нежелани/незаконосъобразни вписвания в Търговския регистър при Агенция по вписванията
 • • Обжалване на вписвания в Булстат, Търговски регистър, Имотен регистър, регистър на брачните договори и т.н.

Осъществява се от екип от адвокати, юрисконсулти, икономисти и счетоводители с опит в разрешаването на конфликти между съдружници и акционери в търговски дружества, съкооператори или съдружници в адвокатски дружества или съдружия

 • • Изготвяне на стратегически проекти и модели за корпоративно, финансово, юридическо, търговско и данъчно развитие и структуриране на различни бизнеси на национално и международна ниво;
 • • Изготвяне на търговски стратегии и бизнес проекти;
 • • Разработване и управление на инвестиционни проекти;
 • • Представителство пред финансиращи или кредитиращи институции и организации - банки, фондове и трети лица;
 • • Разработване на детайлни бизнес планове, финансови анализи и оценки във връзка с придобивания, сливания и преобразувания;
 • • Разработване на проекти за получаване на финансиране по различни национални и европейски програми;
 • • Анализ на фирмена структура и финансова ефективност на дейността на клиента или негови звена;
 • • Разработване на финансови модели за управление на дружества;

Осъществяване на услуги на Депозитар при продажби по реда на ЗОЗ, чрез клиентска сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата.

 • • Сделки с недвижими имоти;
 • • Изготвяне на брачни договори;
 • • Изготвяне на пазарни оценки на активи по реда на ДОПК;
 • • Защита срещу Актове за установяване на административни нарушения и Наказателни постановления;